เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลนักเรียน

* จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 รวม 218 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

ระดับชั้นเรียน
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
รวม
ทั้งหมด
จำนวนห้อง
1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8
เพศ
ชาย
14 11 25 14 21 12 19 13 10 89 114
หญิง
11 21 32 14 13 14 6 14 11 72 104
รวม
25 32 57 28 34 26 25 27 21 161 218
เฉลี่ยต่อห้อง
25:1 32:1 28:1 34:1 26:1 25:1 27:1 21:1

* จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม 166 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

ระดับชั้นเรียน
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
รวม
ทั้งหมด
จำนวนห้อง
1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8
เพศ
ชาย
9 10 19 19 14 15 9 9 10 76 95
หญิง
7 9 16 13 11 8 10 7 6 55 71
รวม
16 19 35 32 25 23 19 16 16 131 166
เฉลี่ยต่อห้อง
16:1 19:1 32:1 25:1 23:1 19:1 16:1 16:1

* จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558 รวม 125 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ระดับชั้นเรียน
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
รวม
ทั้งหมด
จำนวนห้อง
1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8
เพศ
ชาย
6 9 15 9 11 9 7 6 9 51 66
หญิง
7 8 15 8 7 7 7 7 8 44 59
รวม
13 17 30 17 18 16 14 13 17 95 125
เฉลี่ยต่อห้อง
13:1 17:1 17:1 18:1 16:1 14:1 13:1 17:1
© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต