เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านลิพอน ปีการศึกษา 2559 - 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน

ระดับชั้น
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
อ.2
16 25 31 30 21
อ.3
19 32 23 31 27
รวมระดับอนุบาล
35 57 54 61 48
ป.1
32 28 43 40 43
ป.2
25 34 31 40 39
ป.3
23 26 38 37 42
ป.4
19 25 28 38 33
ป.5
16 27 29 30 38
ป.6
16 21 27 31 30
รวมระดับประถม
313 161 196 216 225
รวมทุกระดับชั้น
166 218 250 277 273

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 2019)


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต