เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านลิพอน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลิพอน พุทธศักราช 255๓ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 255๘) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
ระดับชั้นประถมศึกษา
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
           
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
  และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
120
40


80
120
40


80
120
40


80
120
40


80
120
40


80
120
40


80
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80
การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
840
840
840
840
840
840
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมเเนะเเนว
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์
120


40
40
30
10
120


40
40
30
10
120


40
40
30
10
120


40
40
30
10
120


40
40
30
10
120


40
40
30
10
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
- ภาษาไทย
- ดนตรีไทย40
-40
-40
--
40-
40-
40
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- สอนเสริมภาษาอังกฤษ


80


80


80


-


-


-
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
1,080
ชั่วโมง/ปี
1,080
ชั่วโมง/ปี
1,080
ชั่วโมง/ปี
1,000
ชั่วโมง/ปี
1,000
ชั่วโมง/ปี
1,000
ชั่วโมง/ปี

* จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

** แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ การอ่าน ปลูกฝังการสร้างนิสัยรักการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์ในการหาเหตุและผล ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย เล่นดนตรีไทยทั้งเล่นเป็นวงและเล่นเดี่ยวได้

ข้อมูลการใช้สื่อ/นวัตกรรม ภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2560

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม
(ผลิตโดยครูผู้สอน)
การใช้งาน
(จำนวนครั้ง/ปี)
1. จิ๊กซอว์ แม่สี วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ป.1 - ป.6 6
2. ภาพตัวอย่าง การแรเงารูปทรงเรขาคณิตวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ป.4 - ป.6 3
3. A-Z ตัวหนังตะลุง ทบทวนพยัญชนะ พิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ ป.1 -ป.6 3
4. เกมจับคู่ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ การสร้างคำศัพท์ ฝึกการสังเกตความเหมือน ความต่างของตัวพยัญชนะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ภาษาอังกฤษ ป.1 -ป.6 3
5. หุ่นชักใช้สอนการเล่านิทาน การพูดสนทนา การเขียนเล่าเรื่อง การแต่งนิทาน ภาษาอังกฤษ ป.1 -ป.6 3
6. เรียนรู้เรื่องสัปดาห์ สื่อการสอน ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1-2 6
7. เรียนรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ สื่อการสอน ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1-2 5
8. โรงนิทานเล็ก สื่อการสอน ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1-2 5
9. ป๊อปอัพไตรยางค์ อักษรสามหมู่ วิชาภาษาไทย ป.1 1
10. สระโอะ ลดรูปวิชาภาษาไทย ป.1 1
11. รั้วกระโดดข้าม ฝึกทักษะกล้ามเนื้อขาวิชาพลศึกษา ป.1 -ป.6 6
12. แผ่นภาพอธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ วิชาพลศึกษา ป.1 -ป.6 6
13. สมุดคำนามวิชาภาษาไทย ป.4 - ป.6 6
14. สมุดคำสรรพนามวิชาภาษาไทย ป.4 - ป.6 3
15. สมุดสำนวนไทยวิชาภาษาไทย ป.4 - ป.6 3
16. กล้องสายรุ้งวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง แสงขาว 1
17. กล้องสลับลายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การสะท้อนของแสง 1
18. แผนภูมิรูปภาพ หน่วยที่ 2 บทที่ 2 เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น (อาหารไทย 4 ภาค)วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4 1
19. แผนภูมิรูปภาพ หน่วยที่ 2 หน้าที่พลเมือง บทที่ 2 เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น (การแต่งกาย 4 ภาค)วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4 1
20. นาฏยศัพท์ นาฏยศัพท์ วิชานาฏศิลป์ ป.4 - ป.6 3
21. สื่อการสอนใช้สอนในรายวิชานาฏศิลป์ ป.6 1
22. ฝึกอ่านสะกดคำวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 1
23. สมุดสไลด์คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 1
24. นาฏยศัพท์ 2 วิชานาฏศิลป์ ป.4 - ป.6 3
25. ยืนเครื่องพระ – นางวิชานาฏศิลป์ ป.5 1
26. ป๊อบอัพ ภาพส่วนประกอบคอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 3
27 ป๊อบอัพ ความรู้วิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 1
28. นาฬิกา วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 2
29. สื่อการสอน ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1–2(1) 5
30.สื่อการสอน ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1–2(2) 5
31. สื่อการสอน ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1–2(3) 5
32. ป๊อบอัพ อาชีพในฝันสื่อการสอน ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1–2 5
รวม 99
ชื่อสื่อ/นวัตกรรม
(สำเร็จรูป)
การใช้งาน
(จำนวนครั้ง/ปี)
1. แผนภาพเศรษฐกิจพอเพียง 6
2. สื่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียน 6
3. CD พุทธศาสดา 3
4. CD ทศชาติชาดก 1
5. CD เพลงกิจกรรมลูกเสือ 3
6. CD เพลงกิจกรมเข้าจังหวะ 205
7. CD เพลงวันแม่ 1
8. CD สวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน 40
รวม 262

ข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2560

ที่
ชื่อ – สกุล
เรื่องที่ให้ความรู้
สถิติการให้ความรู้
(จำนวนครั้ง)
๑. นายจิรพงษ์ อรุณรัตน์ สอนทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าว 3
รวม 3
© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต