เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE (ครั้งที่3) ปีการศึกษา 2561

6 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
นางสุธิดา ดุลชาติ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน
ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดทำโครงการเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE (ครั้งที่3) ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ได้รับชมผลงานนักเรียน และเผยแพร่ผลงานงานของนักเรียนสู่สาธารณชน


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต