เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พิธีปิดเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561

28 ธันวาคม 2561

28 ธ.ค.61 เวลา 15.00 น. นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว กล่าวปิดการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 74 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนายสุรพงศ์ ภักดี ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาพระแทว เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต