เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

26 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านลิพอน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ได้ฝึกความอดทน การอยู่ในระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต