เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

20 สิงหาคม 2563

นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดยตัวแทนห้องถือพานไหว้ครู และนักเรียนจะใช้ต้นไม้คนละ 1 ต้น แทนการนำธูปเทียนมาไว้ครู หลังจากเสร็จพิธีก็จะนำไปปลูกลงกระถาง ประดับตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต