เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร โภชนาการ คุณประโยชน์ของผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ

18 สิงหาคม 2563

นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร โภชนาการ คุณประโยชน์ของผัก ผลไม้ชนิดต่างๆ โดยวิทยากร นางสาวธันยรัศน์ ประทุมสุวรรณนักโภชนาการชำนาญ หัวหน้าฝ่ายโภชนศาสตร์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต