เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลครูและบุคลากร

น.ส. ชัญญาภัค หินน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวชัญญา ประทีป ณ ถลาง

ครู คศ.๓ ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางจิราภรณ์ พรมแสง

ครู คศ.๑
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวเกษรา คนเที่ยง

ครูผู้ช่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางพัชรา บิลอับดุลล่าห์

ครูผู้ช่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายปริญญ์ ชิตมาตย์

ครูผู้ช่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายเรวุฒิ ตุลยกุล

ครูผู้ช่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวอตินุช ทองวล

ครูผู้ช่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวเพ็ญนภา บิสลีมีน

ครูผู้ช่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวอริสา ทุ่ยอีด

ครูอัตราจ้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวจันทร์สุดา หยังสู

ครูอัตราจ้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวปิ่นทอง ศรีสว่าง

ครูอัตราจ้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวนนลนีย์ ทรัพย์กุลมาศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสายชล กระสา

ครูคลังสมอง
รายละเอียดเพิ่มเติม

© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต