เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

พื้นที่ปลอดถัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด (SAVE ZONE, NO NEW FACE)


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต