เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายไครรงค์ คำวิเศษณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๓๙(Covid-๑๙) และรายงานการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒


© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต