เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนบ้านลิพอน
ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ (บ้านลิพอนเขาล้าน) ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์076-617243
โทรสาร076-617243
E-mailbanliponschool@hotmail.com
Websitehttp://banliponschool.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล ๑) ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
เนื้อที่จำนวน ๖ ไร่ ๑งาน ๗๑ ตารางวา จำนวน ๒แปลน แปลนที่ ๑ภ. ๑๗๖ = ๒ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวาแปลนที่ ๒ภก. ๒๔๖ = ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดศรีสุนทร

น.ส. ชัญญาภัค หินน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลิพอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต บนเนื้อที่ จำนวน ๖ ไร่ ๑งาน ๗๑ ตารางวา เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยสร้างด้วยเงินการจรการประถมศึกษา จำนวน ๖๐๐บาท เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านลิพอน ๒ โดยใช้เป็นสถานที่เรียน ๒ปีเศษ ต่อมาทรุดโทรมมากจึงย้ายไปเรียนรวมกับบ้านลิพอน ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดลิพอน หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านลิพอนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตประมาณ ๑๐ ปีเศษปัจจุบัน คือ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) มีนายเจริญ ฤกษ์ถลาง เป็นครูใหญ่

ต่อมาได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนบ้านลิพอน ๑ มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เริ่มใช้เป็นอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านลิพอน โดยมีนายสมัคร สมบัติ เป็นครูใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาโรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ ภาพเอกชนและชาวบ้าน ในการพัฒนาก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียนตลอดเรื่อยมา

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายอุทัย เทศทิศ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน แทนนายโชคดี ธรรมพานิช

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ห้องสมุด มีขนาด๕๔ ตารางเมตร มีการบริการให้ยืม - คืนหนังสือ มีการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือเป็น ๘ กลุ่มสาระจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาข้อมูล ในปีการศึกษา 2560 จำนวน ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึก ค้นคว้าด้วยตนเองโดยการบูรณาการกับวิชาภาษาไทย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ นักเรียนฝึกสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง โดยการบูรณาการกับวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องสหกรณ์โรงเรียน จำนวนนักเรียนมีการเข้าใช้บริการห้องสหกรณ์โรงเรียน เพื่อเลือกซื้ออุปกรณ์ การเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

แปลงเกษตร (แปลงปลูกพืชผักสวนครัว) จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้แปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมดมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ นักเรียนได้ใช้แปลงเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยบูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ

สนามกีฬาโรงเรียน(สนามฟุตบอล)จำนวนนักเรียนที่มีการใช้บริการสนามกีฬาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

สนามฟุตซอลจำนวนนักเรียนมีการใช้บริการสนามกีฬาโรงเรียน เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

อาคารอเนกประสงค์(อาคารมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน) จำนวนนักเรียนที่มีการใช้อาคารอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการ เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ห้องดนตรีไทยจำนวนนักเรียนมีการใช้บริการบริเวณห้องดนตรีไทย เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

สนามเด็กเล่นจำนวนนักเรียนมีการใช้บริการบริเวณสนามเด็กเล่น เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

โรงอาหารโรงเรียนจำนวนนักเรียนมีการใช้บริการโรงอาหารโรงเรียน เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเรียนรู้เกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและมารยาทการรับประทานอาหารในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ป้ายนิเทศหน้าอาคารเรียนจำนวนนักเรียนมีการใช้บริการบริเวณป้ายนิเทศหน้าอาคารเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ บนป้ายนิเทศในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ธรรมชาติรอบๆ บริเวณโรงเรียน จำนวนนักเรียนมีการใช้บริการธรรมชาติรอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านการเล่น โดยการสังเกตเรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตรอบๆ ตัวในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - ขาว


อักษรย่อของโรงเรียน

ล.พ.


สัญลักษณ์ของโรงเรียน
© โรงเรียนบ้านลิพอน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต